Retour

PrivacybeleidLaatste update 30 mei 2018

Wij geven om uw persoonsgegevens en willen dat u erop kan vertrouwen dat Continental Foods uw persoonsgegevens met zorg gebruikt. Dit Privacybeleid zal helpen om te begrijpen welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom wij deze verzamelen en wat wij ermee doen.Houd er rekening mee dat dit Privacybeleid geldt voor alle Continental Foods groepsondernemingen zoals hierna gedefinieerd.

1 Wie zijn wij?

Dit Privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die verzameld worden door Continental Foods naar aanleiding van het aanbieden van haar goederen en producten. Verwijzingen naar “Continental Foods”, “wij”, “ons” of “onze” in dit Privacybeleid omvatten alle hierna opgesomde entiteiten van onze groep, gevestigd in vijf jurisdicties doorheen Europa.

België

(hoofdkantoor en hoofdvestiging)

Continental Foods Belgium NV

BE 0458.358.850

Rijksweg 16

B – 2870 Puurs

BELGIË

Frankrijk

Continental Foods France SAS

63 bis, Rue de Sèvres

F – 92514 Boulogne Billancourt

FRANKRIJK

Continental Foods Production France SAS

1420 Route de Carpentras

CS 80018 Le Pontet

84275 Vedène Cedex

FRANKRIJK

Destombes SAS

ZI de l’Alouette – Rue Gutenberg

62800 Liévin

FRANKRIJK

Destombes Production SAS

ZI de l’Alouette – Rue Gutenberg

62800 Liévin

FRANKRIJK

Duitsland

Continental Foods Germany GmbH

Geniner Strasse 88-100

D – 23560 Lübeck

DUITSLAND

Continental Foods Production

Germany GmbH

Geniner Strasse 88-100

D – 23560 Lübeck

DUITSLAND

Finland

Continental Foods Finland Oy

Tammiston kauppatie 7 B

FI-01510 Vantaa

FINLAND

Zweden

Continental Foods Sweden AB

Scheelevägen 30

SE – 223 63 Lund

ZWEDEN

In het kader van onze activiteiten (de productie en verkoop van voedingsproducten, zoals noedels, soepen, sappen, bouillons, koude en warme sauzen, dessertmengelingen, enz. via retailpartners en andere verkoopkanalen, alsook de opvolging en het leveren van naverkoopdiensten), worden door ons persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of anderszins verwerkt. Op basis van de toepasselijke privacywetgeving, kwalificeren de hierboven opgesomde entiteiten als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ met betrekking tot deze persoonsgegevens die zij verwerken in het kader van hun lokale activiteiten. In specifieke gevallen zijn zij gezamenlijke verantwoordelijke met een andere groepsentiteit. Voor sommige functies op groepsniveau, zoals aankoop en de juridische dienst, is Continental Foods Belgium de verwerkingsverantwoordelijke.

Voor de Duitse vestigingen hebben wij een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld. Als u vragen heeft in verband met onze verwerkingsactiviteiten in Duitsland, kan u de Functionaris voor Gegevensbescherming bereiken op: datenschutzbeauftragter@continentalfoods.of Tel. +49 451 5306-0.

2 Wat is het belang van dit Privacybeleid?

Wij hechten veel belang aan uw recht op privacy en doen alle inspanningen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en meer specifiek de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de toepasselijke nationale wetgeving inzake gegevensbescherming.

In dit Privacybeleid leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden we deze gegevens zullen verwerken, en aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven.

Verder bevat dit Privacybeleid ook belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u dan ook aan om dit beleid zorgvuldig door te lezen.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dit Privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie van dit Privacybeleid is te allen tijde beschikbaar op onze algemene websites en onze productwebsites.

Opgelet: Wanneer u uw persoonsgegevens met ons deelt, verwachten wij dat u dit Privacybeleid eerst goed gelezen heeft. Wij zijn toegewijd om uw persoonsgegevens te verwerken in volledige overeenstemming met de vereisten van de GDPR. Wij garanderen een optimale bescherming van onze databanken, wij zullen u gemakkelijk toegang verlenen tot uw persoonsgegevens, en zullen de verbetering en verwijdering van uw gegevens mogelijk maken op eenvoudig verzoek. Gelieve er rekening mee te houden dat wij uw ‘toestemming’ nodig hebben voor bepaalde verwerkingen van uw gegevens (bijv. voor het versturen van onze elektronische nieuwsbrief of voor het gebruik van traceercookies). Voor andere soorten verwerkingen biedt de wetgeving ons andere rechtsgronden.

3 Van wie verzamelen wij persoonsgegevens

In het kader van onze activiteiten (zoals hierboven beschreven), kunnen wij persoonsgegevens verzamelen van klanten, retailpartners of consumenten die onze producten aankopen of gebruiken, van respondenten die deelnemen aan onze marktonderzoek-initiatieven of enquêtes, van deelnemers aan onze wedstrijden, van bezoekers van onze gebouwen, bezoekers van onze websites, journalisten, contactpersonen bij administratieve overheden, en van personen die anderszins met ons in contact komen (bijv. doordat hun naam en contactgegevens als werknemer of aangestelde van onze klanten, leveranciers en andere commerciële partners aan ons worden doorgegeven).

4 Hoe verzamelen wij persoonsgegevens over u?

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen:

5 Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij kunnen van u de volgende gegevens verzamelen, voor zover deze informatie relevant is voor de doeleinden waarvoor wij ze nodig hebben, zoals uiteengezet in titel 6 hieronder. Telkens wanneer bepaalde informatie verplicht in te vullen is, en andere informatie slechts optioneel, zal dit duidelijk worden aangegeven voor u, zodat u kan kiezen om ons uw gegevens te verstrekken of niet.

Identificatie- en contactgegevens

Persoonlijke identificatiegegevens: naam, adres, telefoon/gsm-nummer, e-mailadres (en in voorkomend geval paswoorden en account informatie van personen die zich registreren op onze webshops)

Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, informatie die via cookies verzameld wordt (lees ons Cookiebeleid)

Financiële bijzonderheden

Identificatie- en bankrekeningnummers

Financiële transacties: bedragen die u moet betalen en heeft betaald, overzicht van de betalingen, enz.

Overeenkomsten en schikkingen

Persoonlijke kenmerken

Persoonlijke bijzonderheden: geslacht, geboortedatum, nationaliteit, taalvoorkeur

Leefgewoonten

Consumptiegewoonten, levensstijl, sociale contacten, bezittingen, gebruik van sociale media

Klachten

Klachten, incidenten or ongevallen

Samenstelling van het gezin

Huwelijk of huidige vorm van samenleven

Informatie over familieleden

Vrijetijdsbesteding en hobby’s

Vrijetijdsbesteding en hobby’s

Beroep en betrekking

Beroep en betrekking (particulier of bedrijf, desgevallend BTW-nummer)

Carrière

Beeldopnamen

Beelden van beveiligingscamera’s

Beeldopnamen via sociale media / in de context van wedstrijden die wij organiseren

Geluidopnamen

Telefoonopnames door ons extern call center

Geluidopnamen via social media / in de context van wedstrijden die wij organiseren

Andere categorieën van gegevens

Uw aankoopintenties en interesses

6 Waarvoor gebruiken wij deze gegevens?

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:


Met wie delen we uw persoonsgegevens?

7 Met onze dienstverleners (‘verwerkers’):

In het kader van onze activiteiten zoals hierboven opgesomd, delen wij uw persoonsgegevens soms met derden, in het bijzonder dienstverleners (bijvoorbeeld IT/cloud dienstverleners of PR/marketing dienstverleners die voor ons mailingcampagnes organiseren, sales dienstverleners of creatieve bureaus) die als ‘verwerkers’ voor ons optreden.

Binnen onze groep van ondernemingen:

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen binnen onze groep van ondernemingen. Gelieve er rekening mee te houden dat wij ondernemingen hebben in de volgende landen: Frankrijk, Duitsland, Finland en Zweden (die allemaal gevestigd zijn binnen de Europese Economische Ruimte en op adequate wijze bescherming bieden aan uw persoonsgegevens).

Met onze externe advocatenkantoren:

Verder kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met advocatenkantoren in geval van (dreigende) rechtszaken.

Met overheidsdiensten:

Ten slotte kunnen wij uw gegevens ook delen met de overheid, politiediensten of het gerecht indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat (bijv. de verplichting om overheidsinstanties en de politie toegang te geven tot camerabeelden op hun verzoek).

Wij zorgen er steeds voor dat er passende beschermingsmaatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Wij zullen waar nodig bijvoorbeeld een overeenkomst inzake doorgifte of een verwerkersovereenkomst sluiten, waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd.

Uw persoonsgegevens en uw profiel worden niet uitgeleend of verkocht aan derde partijen voor marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

We maken ook gebruik van Google Analytics om u een geoptimaliseerde gebruikservaring te bezorgen. In dat opzicht kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). U kan hierover meer informatie vinden op http://policies.google.com/privacy?hl.

Als andere van onze verwerkers persoonsgegevens overdragen aan ontvangers die zich in landen buiten de EER bevinden, worden er passende maatregelen genomen om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Meer specifiek hebben we standaardcontractbepalingen ondertekend met onze callcentersoftwareprovider Wilke Global om de overdracht van persoonsgegevens aan de VS te legitimeren.


8 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt (zoals hierboven beschreven). Nadien is het wel nog mogelijk dat zij terug te vinden zijn in onze back-ups of archieven, maar zij zullen niet langer actief in een bestand worden verwerkt.

Meer specifiek gelden de volgende bewaartermijnen:

Enkel indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien dit nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen (bijvoorbeeld in geval van een geschil), zullen wij uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren.

Meer informatie over onze bewaartermijnen is beschikbaar op eenvoudig verzoek.

9 Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

Wij nemen de nodige administratieve, technische en organisatorische maatregelen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat past bij de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd.

Wij beschermen uw persoonsgegevens op die manier zo goed als mogelijk tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.

Verder proberen we er steeds voor te zorgen dat we uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date houden. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw contactgegevens).

Meer informatie over onze beveiligingsmaatregelen is beschikbaar op eenvoudig verzoek.
10 Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

U heeft, binnen de grenzen gedefinieerd in de artikelen 15-22 van de GDPR, het wettelijke recht:

Verder heeft u ook het recht om een klacht in te dienen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bij de toezichthoudende autoriteit in uw land.

Voor meer informatie over deze rechten, en de omstandigheden waaronder u deze rechten kan uitoefenen, in het bijzonder uw recht op verzet (dit is uw ‘opt-out’ recht voor onze elektronische nieuwsbrief), zie de Bijlage bij dit beleid. U kan deze rechten in beginsel gratis uitoefenen. Enkel bij onredelijke of herhaaldelijke verzoeken kunnen wij hiervoor een redelijke administratieve kost aanrekenen.

Verdere informatie en advies kan ook verkregen worden via de toezichthoudende autoriteit in uw land.

Wij proberen steeds zo snel mogelijk op uw verzoeken of vragen te antwoorden. Het is ook mogelijk dat wij u eerst om een identiteitsbewijs vragen om uw verzoek te controleren.
11 Contact

Indien u vragen of bedenkingen zou hebben omtrent Continental Foods’ Privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door een e-mail te versturen of een verzoek in te dienen via het contactformulier op onze websites of door ons te schrijven op het adres vermeld in Deel 1 hierboven.

Bijlage – Meer uitleg omtrent uw wettelijke rechten (cfr. artikelen 15-22 GDPR)

Recht op informatie en recht op inzage van uw gegevens

U kan ons verzoeken om meer informatie betreffende onze verwerkings-activiteiten en over de gegevens die we over u bijhouden.

Recht op verbetering van onjuiste of onvolledige gegevens

U kan ons verzoeken om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren of te vervolledigen.

Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden’)

Op schriftelijk verzoek, zullen wij uw persoonsgegevens wissen:

indien ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt; of

indien de verwerking uitsluitend gebaseerd was op uw toestemming, die u nu intrekt; of

indien u redelijke gronden heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; of

indien de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of

indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bij wijze van uitzondering, kunnen wij weigeren om uw gegevens te wissen (i) om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie te kunnen uitoefenen; (ii) om een wettelijke verplichting na te komen; of (iii) voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen indien één van de volgende situaties van toepassing is:

gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, indien deze betwist wordt; of

indien u ons hierom verzoekt, in plaats van de verwijdering van de gegevens; of

indien wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; of

wanneer u bezwaar gemaakt heeft tegen een verwerking die gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen.

Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U heeft te allen tijde het recht om omwille van uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op onze “gerechtvaardigde belangenafweging”. In zulk geval zullen wij deze gegevens niet langer verwerken tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer persoonsgegevens verwerkt worden voor direct marketing doeleinden (

in het bijzonder voor het versturen van onze elektronische nieuwsbrief of persoonlijke reclame via de gewone post)
, heeft u te allen tijde het recht om hiertegen bezwaar te maken of uw toestemming terug in te trekken. U heeft ook het recht om niet te worden onderworpen aan profiling voor marketing doeleinden.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm, en heeft u het recht om die gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Dit recht geldt:

indien de verwerking berust op de rechtsgrond van de toestemming of op de noodzakelijkheid voor de uitvoering van een contract; en

indien de verwerking via geautomatiseerde methodes wordt verricht.

Deze website maakt gebruik van analytische en traceercookies om uw gebruikservaring te verbeteren en voor statistische doeleinden. Door verder te browsen op deze website gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies. Klik om meer te weten over cookies en hoe u deze kan beheren

Privacy Settings saved!
Privacy instellingen


Volgende technische cookies zijn van toepassing voor een goed gebruik van deze website
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Alle diensten weigeren
Alle diensten aanvaarden